KATILIMCI ADAYI AYDINLATMA METNİ - Girişim Savaşçısı

KATILIMCI ADAYI AYDINLATMA METNİ

KATILIMCI ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, SARPAŞ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
bünyesinde katılımcılardan elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve
aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan SARPAŞ DANIŞMANLIK tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.

 • Adayın Girişim Savaşçısı Programına Uygunluğunun Tespiti
 • İlgili kişiye iletişim konusuyla ilgili geri dönüş yapıldığında doğru hitap edilebilmesi,
 • Firmamızın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere ihtiyaç halinde aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

 • Program Eğitmenleri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler yazılı ve sözlü olmak üzere hem fiziki hem dijital şekilde el edilen elde edilmekte olup el edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle kısmen otomatik yollarla fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://www.girisimsavascisi.org/ internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla Akasya Plaza Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25/A – A1 Kule Kat:26 D:150 34660 Üsküdar/ İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.